Smartu | Άλλαξε Έξυπνα Κινητό

Όροι Χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής & υποχρεώσεις του χρήστη

Το smartu.gr , είναι δικτυακός τόπος διάθεσης προϊόντων, όπως ιδίως καινούργιων και μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων και swatch phones, accessories και λοιπών υπηρεσιών, της εταιρίας SU SMART U LTD με  αριρθμό εγαρφής ΗΕ 440378. 

Το Smartu.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους παρόντες αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης. Κάθε χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας (ή εκπρόσωπος χρήστη) της ιστοσελίδας, οφείλει πριν κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων και προϋποθέσεων (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής απορρήτου). Το Smartu.gr σε κάθε περίπτωση θεωρεί ότι κάθε χρήση των υπηρεσιών του συνεπάγεται την συμπερασματικώς συναγόμενη αποδοχή των άνω όρων, οι οποίοι στο σύνολό τους έχουν κατανοηθεί, συμφωνούνται και συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Επιπλέον, οι παρόντες όροι θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι οιασδήποτε σύμβασης/συναλλαγής μεταξύ του Smartu.gr και του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη.

Οι εγγεγραμμένοι ή οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες των υπηρεσιών του Smartu.gr, ιδιώτες επιχειρηματίες ,έμποροι ΄.  επισκέπτες, τα μέλη (με προσωπικό η εμπορικό λογαριασμό), καθώς μας , θα αναφέρονται στο εξής ως «χρήστες» και το Smartu.gr θα αναφέρεται στο εξής και ως «Εταιρία» ή «site»/ «ιστοσελίδα» ή “site”.

 

Το Smartu.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του site, πλήθος διαμεσολαβητικών και πληροφοριακών υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται κυρίως στην παροχή αγγελιών ιδιωτών και επαγγελματιών, πάσης φύσεως πληροφοριών και διαφημίσεων, εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών αναζήτησης, μαζικής πρόσβασης των χρηστών κ.α.

Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο site στο μέλλον, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης των υπηρεσιών του site αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το Smartu.gr ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την ορθότητα των πληροφοριών, την διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία δεν ενέχεται με οιονδήποτε τρόπο για οιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του site.

Η χρήση του site διέπεται από τις εκάστοτε εφαρμοστέες διατάξεις του Κυπριακού Δικαίου και ο χρήστης της ιστοσελίδας αποδέχεται ότι το Κυπριακό Δίκαιο θα είναι το εφαρμοστέο δίκαιο για κάθε δικαιοπραξία ή αδικοπραξία και εν γένει νομική σχέση που προκύπτει από τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Επιπρόσθετα, ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί νομιμα το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του site σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσίας ,τα χρηστά συναλλακτικά ήθη  και  τους παρόντες όρους, απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια που είναι δυνατόν κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων και με βάση τον νόμο και /η τα συναλλακτικά χρηστά ήθη να διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία του site ή να επιφέρει ηθική και/η  υλική βλάβη και εν γένει να δημιουργήσει προβλήματα στους χρήστες  ή μπορεί να προσβάλλει άλλους χρήστες ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του site.

 

Ο χρήστης που επιθυμεί να καταχωρήσει αγγελίες ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών του site, θα πρέπει να εγγραφεί στην ιστοσελίδα. 

Προς αυτή τη κατεύθυνση, ο χρήστης οφείλει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται από την ιστοσελίδα, καθώς και να τα επικαιροποιεί, όποτε απαιτείται, ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη 

Το Smartu.gr ουδεμιά απολύτως ευθυνη φέρει  απέναντι σε χρήστη   ή  τρίτο, σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχονται από τους τελευταίους   σε σχέση με προσωπικούς η εμπορικούς/επαγγελματικούς  λογαριασμούς είναι ελλιπείς, ανακριβείς, παραπλανητικές  με την  ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματος του Smartu.gr να απαγορεύει ή διακόπτει  κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίσιν του  και κατά τα κατωτέρω την χρήση των υπηρεσιών αυτών στο χρήση  εάν διακριβωθεί με οιονδήποτε τρόπο και μέσο και αξιολογώντας κατά την ελευθέρα κρίσιν του τις τυχόν υποβληθείσες από τον χρήστη αντιρρήσεις ή απόψεις  ότι  ο τελευταίος εισήγαγε  ανακριβείς  πληροφορίες καθ οιονδήποτε τρόπο και με οιοιδήποτε μέσο  

Ο χρήστης δικαιούται να ζητήσει την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων,ή και του ίδιοι  μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στο έντυπο ( φόρμα επικοινωνίας)  του ιστοτόπου.

Λειτουργία υπηρεσιών  (έναρξη /διακοπή )

Η Εταιρία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του smartu.gr με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

Προσωπικός και Επαγγελματικός  Λογαριασμός

Από τη στιγμή της εγγραφής στο Smartu.gr, κάθε χρήστης έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των διακριτικών στοιχείων του προσωπικού του λογαριασμού, ήτοι του ονόματος χρήστη (user name) και κωδικού (password)  και αποδέχεται .   την πλήρη ευθύνη για όλες τις ενέργειες, που θα εκτελούνται μέσω του προσωπικού η εμπορικού του λογαριασμού. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής των διακριτικών στοιχείων του προσωπικού του λογαριασμού  [ενδεικτικά  και όχι περιοριστικά user name /password κλπ)καθώς και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του, έχετε την υποχρέωση να μας ενημερώσετε άμεσα. 

Εκτός αν αντιθέτως συμφωνηθεί με το Smartu.gr, κάθε χρήστης μπορεί να έχει κατ’ αρχήν μόνον έναν προσωπικό η εμπορικό λογαριασμό.  Απαγορεύεται η δημιουργία λογαριασμού για λογαριασμό άλλου προσώπου ή επιχείρησης.

Ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το Smartu.gr διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να διαγράψει τον προσωπικό ή εμπορικό σας λογαριασμό οποτεδήποτε κρίνει ότι παραβιάζετε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης.

To Smartu.gr δύναται να θέσει διάφορους περιορισμούς στη χρήση των υπηρεσιών του (π.χ. να ορίσει όριο αγγελιών ανά χρήστη ,ιδίώτη ,συνεργαζόμενο έμπορο/επιχείρηση), όποτε το κρίνει απαραίτητο, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώνει με σχετικό μήνυμα τον ενδιαφερόμενο χρήστη.

Επικοινωνίες

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας προσωπικού η εμπορικού λογαριασμού και σε κάθε περίπτωση στο πλαίσιο της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας προϊόντων ή/και υπηρεσιών αποδέχεστε τη λήψη εμπορικών επικοινωνιών, διαφημίσεων ή/και περιεχομένου εμπορικής φύσης ή σκοπού αναφορικά με υπηρεσίες της επιχείρησής μας ή τρίτων μερών. Αντιστοίχως, μας δίνετε την συγκατάθεσή σας για την σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες όρους επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς.

Όταν επισκέπτεστε το Smartu.gr ή μας αποστέλλετε ηλεκτρονική επιστολή, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά και αντιστοίχως συναινείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από εμάς, μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα με σκοπό την ανταπόκριση και τυχόν ικανοποίηση των αιτημάτων σας.

 Ανήλικοι Χρήστες

Δικαίωμα πρόσβασης στον ιστότοπο μας και χρήσης των υπηρεσιών μας έχουν αποκλειστικά όσοι έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του  .Ανήλικοι άνω  των 13 ετων έχουν το δικαίωμα αυτό αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος να αποδέχεται τους παρόντες όρους Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης δηλώνετε οι μεν ενήλικες ότι είστε ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω ,για δε  τους ανηλίκους άνω των 13 ετών ότι είστε ο επιβλέπων γονέας ή άλλο ασκών την γονική μέριμνα αυτού ή  Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ενώ, αντιστοίχως, η Εταιρία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Αν είστε γονέας ή έχετε τη μέριμνα ανηλίκου-χρήστη, φέρετε πλήρη την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής.

 Περιορισμός ευθύνης εταιρίας

Το Smartu.gr μεριμνά  για την αδιάκοπη και εύρυθμη  λειτουργία χωρις καθυστερήσεις ,διακοπές ή άλλα τεχνικά προβλήματα της ιστοσελίδας Δεν ευθύνεται, όμως, ούτε καταβάλλει αποζημίωση, για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, ηθική ή εταιρική βλάβη προκύψει από κακόβουλη και εν γένει  μη σύννομη καταχώρηση αγγελίας από χρήστη με στοιχεία άλλου ή για ιστοσελίδες που υποδύονται ότι είναι το Smartu.gr ή χρησιμοποιούν άλλες αθέμιτες τεχνολογικές μεθόδους και εν γένει μεθοδεύσεις για να εξαπατήσουν τους χρήστες και  εν γένει   με σκοπό την απόκτηση προσωπικών δεδομένων των χρηστών  με σκοπό   ενέργειες   την απενεργοποίηση των υπηρεσιών, παραλήψεις ή τις αναβαθμίσεις για οιονδήποτε λόγο ή αιτία και ενδεικτικά στην περίπτωση που 

(α) υπάρξει χρονική καθυστέρηση ή άλλο λειτουργικό σφάλμα για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας της Εταιρίας, 

(β) διακοπεί η λειτουργία του site ή καταστεί δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, ή δεν ανανεωθεί έγκαιρα η συνδρομή χρήστη, ή δεν είναι προσβάσιμος ο προσωπικός του λογαριασμός, 

(γ) εντοπιστούν, παρά τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site, καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία του. Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ιστοσελίδες που κάνουν Phishing, δηλαδή ενέργειες εξαπάτησης των χρηστών, κατά την οποία ο 'θύτης' υποδύεται ότι είναι το Smartu.gr, με σκοπό την αθέμιτη απόκτηση προσωπικών δεδομένων, όπως είναι ευαίσθητα ιδιωτικά στοιχεία και κωδικοί.

Ε) διακοπεί με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες η λειτουργία του site ή καταστεί δυσχερής η /και αδύνατη η πρόσβαση αε αυτό  σε  περίπτωση αναβάθμισης ή έκτακτης ανάγκης ή για την αποκατάσταση βλάβης) μόνιμα ή προσωρινά στην λειτουργία του site  .Το Smartu.gr επίσης επιμελείται ενεργώντας  με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών χρηστών  ηθών για την ακρίβεια και βασιμότητα των  στοιχείων ,δεδομένων και εν γένει πληροφοριων  που εμφανίζονται κάθε φορά στο site  ,χωρίς όμως και κατα τα ανωτέρω αναφερθέντα και στην αρχή των παρουσών να  φέρει  ουδεμία απολύτως ευθύνη για την αξιοπιστία ή την πληρότητα τους.

 

 Παραβάσεις και αναφορά περιεχομένου χρήστη

Εάν το Smartu.gr ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης, είναι παράνομο ή παραπλανητικό το Smartu.gr μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να λάβει μέτρα όπως π.χ. διαγραφή αγγελιών, μπλοκάρισμα χρήστη, άνευ οιασδήποτε εντεύθεν περαιτέρω υποχρέωσης ή αναμίξεως ή ευθύνης του Smartu.grχωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στον πάροχο του εν λόγω περιεχομένου.

Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο δεν συμμορφώνεται με τις Οδηγίες χρήσης, είναι παράνομο ή παραπλανητικό παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα από τον αντίστοιχο σύνδεσμο που εμφανίζεται σε κάθε σελίδα (αναφορά  αγγελίας). Εκεί ο χρήστης μπορεί να σχολιάζει-αναφέρει οτιδήποτε θέλει για οποιαδήποτε αγγελία. Για παράδειγμα θα μπορεί κάποιος να σχολιάζει ότι μια αγγελία είναι ψεύτικη, ή ότι έχει λάθος τιμή, είναι σε λάθος κατηγορία, ότι το προϊόν πουλήθηκε κλπ. Τα σχόλια αυτά αποστέλλονται αυτομάτως στο Smartu.gr, που θα λαμβάνει με τη σειρά του τις αντίστοιχες ανα περίπτωση δράσεις  ανάλογά με την βαρύτητα και βασιμότητα  της παρατήρησης/καταγγελίας , άνευ οιασδήποτε εντεύθεν περαιτέρω υποχρέωσης ‘η αναμίξεως ή ευθυνης τουSmartu.gr. Διευκρινίζεται ότι τοSmartu.gr δεν θα υπεισέρχεται ,αναγνώσκει και ευλόγως δε θα  τοποθετείται σε  συνομιλίες/μηνύματα /σχόλια εξ αφορμής αγγελίας μεταξύ των χρηστών  

Ειδικότερα το Smartu.gr ενημερώνει ότι εφόσον διαπιστωθούν από τα συστήματα ποιότητάς μας ή εφόσον υπάρχει έγγραφη καταγγελία, για μοναδικές ή πολλαπλές, επαναλαμβανόμενες, μη μοναδιαίες, παραπλανητικές ή μη ενεργές αγγελίες στον λογαριασμό πελατών, διατηρεί το δικαίωμα άμεσης αφαίρεσης των εν λόγω αγγελιών από το Smartu.gr χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στον πάροχο του εν λόγω περιεχομένου.

Γενικότερα ο χρήστης των υπηρεσιών του Smartu.gr αποδέχεται και συμφωνεί ότι το Smartu.gr μπορεί να αναστείλει την παροχή των Υπηρεσιών, στο σύνολό τους ή εν μέρει, χωρίς να φέρει ευθύνη απέναντι στον χρήστη της υπηρεσίας ή τυχόν αντιπρόσωπο αυτού   όταν υποχρεωθεί προς τούτο σε συμμόρφωση με διάταξη δικαστικής απόφασης ,οριστικής η προσωρινής η σε διάταξη Νόμου ή/και όταν ο χρήστης της υπηρεσίας παραβιάζει ή έστω πιθανολογείται βάσιμα  ότι παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης ή/και δεν συνεργαστεί με τον πάροχο σε έρευνα για διερεύνησή τυχόν  παραβιάσεως αυτών ή/και όταν διαπιστωθεί ή έστω πιθανολογηθεί ότι τις υπηρεσίες τις διαχειρίζονται ή τις χρησιμοποιούν και τρίτα μέρη, τα οποία έχουν αποκτήσει πρόσβαση χωρίς τη συγκατάθεση του παρόχου ή /και όταν τυχόν διαπιστωθεί ή  έστω πιθανολογηθεί  ότι η ιστοσελίδα του χρήστη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στους άλλους πελάτες και χρήστες, 

 Δικαίωμα ιδιοκτησίας και νόμιμης κατοχής στα αντικείμενα της καταχώρησης   /εγγυητικές δηλώσεις χρήστη 

Ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα στο πάσης φύσεως περιεχόμενο των  καταχωρήσεων του/αγγελιων του[ενδεικτικά φωτογραφίες, βίντεο ,κείμενα κλπ) , στο Smartu.gr και  υπόσχεται δηλώνει και εγγυάται ότι το περιεχόμενο αυτών δεν συνιστά προβολή προϊόντος απορρέοντος απο νομικά κολάσιμη  ή εν γένει μη σύννομη πράξη, δεν  περιλαμβάνει προβολή πειρατικών προϊόντων ( αντίγραφα προϊόντων, κλώνοι) ,είναι ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου ,εκνίκηση ,διεκδίκηση ,φιλονικία αμφισβήτηση ,  και γενικότερα ελεύθερο από πάσης φύσεως νομικά   ελαττώματα  . Σε διαφορετική περίπτωση δηλώνει ότι έχει εξασφαλίσει την συναίνεση του δημιουργού η νόμιμου κατόχου ή δικαιούχου αυτών που καταχωρεί για την οποιαδήποτε χρήση τους  εκτός  από τις ρητά καθοριζόμενες από τον Νόμο εξαιρέσεις

Το Smartu.gr ουδεμία εμπλοκή ,ανάμιξή ή περαιτέρω ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο της καταχωρήσεως /αγγελίας ,την προέλευση (νόμιμη ή μη)  αυτών που καταχωρούνται από τον χρήστηκαθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν περαιτέρω ζήτημα ανακύψει σε σχέση με αυτά  που ό χρήστης με δική του πρωτοβουλία  ευθύνη και απόφαση καταχωρεί   Ο χρήστης πέραν των άλλων νόμιμων ευθυνών του αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα υποστεί το Smartu.gr από αξιώσεις οιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με την καταχώρηση και προβολή του πάσης φύσεως περιεχομένου των  καταχωρήσεων του/αγγελιων του [ενδεικτικά φωτογραφίες, βίντεο ,κείμενα κλπ)

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δηλώνει ότι αναθέτει, μεταφέρει και αποδίδει  κάθε τέτοιο νόμιμο δικαίωμα πνευματικής του ιδιοκτησίας , χρήσης ,κατοχής ,εκμετάλλευσης κλπ του περιεχομένου της καταχωρήσεως του /αγγελίας του  στην Smartu.gr.  το  οποίο και θα αποτελεί δικής της πλέον πνευματική ιδιοκτησία και θα δύναται η τελευταία να τα χρησιμοποιήσει για διαφήμιση  προώθηση και για οιαδήποτε  εν γένει περαιτέρω χρήση  κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια όπως και να προβαίνει στην  αποκλειστική αξιοποίηση, του συνόλου του περιεχομένου που εμφανίζεται στο site.

Τα  δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site,μέσω του οποίου διατίθενται οι υπηρεσίες του, ανήκουν αποκλειστικά στην Smartu.gr ως δική της πνευματική ιδιοκτησία , προστατεύονται από την εκάστοτε ισχύουσα ημεδαπή ευρωπαϊκή και διεθνή  νομοθεσία   περί πνευματικής ιδιοκτησίας,  διατίθενται  στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση και απαγορεύεται ρητά κάθε μορφής αντιγραφή ,διανομή, αναπαραγωγή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση ανακοίνωση, μετάδοση,  δημιουργία συνδέσμων  διαφήμισης προώθησης,  εκμετάλλευσης , συστηματική ή αυτοματοποιημένη δραστηριότητα συλλογής πληροφοριών ( όπως ενδεικτικά τηλεφώνων, βίντεο, φωτογραφιών, κειμένων κλπ) , συγκομιδή , απόξεση ,εξαγωγή  δεδομένων, παρακολούθηση ή  εν γένει  χρησιμοποίηση με άλλο τρόπο του περιεχόμενου (συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεών του και των σχολίων πελατών) ή των λογοτύπων και εμπορικών σημάτων  του Smartu.gr, όπως αυτά είναι αναρτημένα στο Smartu.gr όπως και οιασδήποτε πληροφορίας προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στο Smartu.gr με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για οποιαδήποτε εμπορική, ανταγωνιστική δραστηριότητα ή άλλο σκοπό ,τα οποία  και σε καμία απολύτως περίπτωση δεν παραχωρούνται σε οιονδήποτε τρίτο πρόσωπο  φυσικό ή νομικό  .Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω η σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης εν γένει , το Smartu.gr επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα για την αποκατάσταση [ηθική, υλική ,περιουσιακή) πάσης εντεύθεν  προκληθείσης  σε αυτήν θετική και αποθετική ζημία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. 

Δεν επιτρέπεται  η χρήση meta tags ή άλλων παρόμοιων τεχνικών «κρυμμένου κειμένου» 

 

Δικαιώματα εταιρίας για διαγραφή - διάρκεια περιεχομένου

Ο χρήστης αποδέχεται ότι η δημοσίευση αγγελιών και υπηρεσιών, ανάλογα με την κατηγορία ανάρτησής  θα έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια ,την οποία θα μπορεί να μεταβάλλει μονομερώς  η Smartu.gr ανάλογα με την εκάστοτε εμπορική πολιτική της και τος λειτουργικές της ανάγκες  ,ότι  το περιεχόμενο των καταχωρήσεων του δεν πρέπει να είναι αντίθετο προς τον νόμο τα χρηστά ήθη να μην περιέχει διάδοση ανακριβών ή προσβλητικών ισχυρισμών ή πληροφοριών  ,διαφορετικά θα δύναται  μονομερώς  η Smartu.gr

-να διακόψει την χρήση από τον χρήστη καθώς και του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του site και να μην του επιτρέπει να αναρτήσει/δημοσιεύσει μελλοντικά στην ιστοσελίδα Smartu.gr άλλες αγγελίες (οιασδήποτε κατηγορίας και με οιοδήποτε περιεχόμενο) και να τον αποκλείσει από όλες τις υπηρεσίες του για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα θεωρηθεί απαραίτητο.

 -να  αποσύρει, διακόψει την δημοσίευση και ανάρτησή της αγγελίας/καταχώρησης και άλλων πληροφοριών στο site 

 

  Links με τρίτα sites

Το Smartu.gr απαγορεύει στον χρήστη την εισαγωγή  συνδέσμων(links), email και διαφημίσεων που παραπέμπουν σε διαδικτυακούς τόπους, ή τεχνικές τύπου framing, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει το Smartu.gr, ούτε  αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο αυτών ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους.

Ομοίως η Smartu.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για την εισαγωγή και  από αυτήν στο site συνδέσμων (links)  email και διαφημίσεων που παραπέμπουν τον χρήστη  σε διαδικτυακούς τόπους, ότι ούτε αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο αυτών ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους , διατηρεί δε το αποκλειστικό δικαίωμα  κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να διακόψει, να αποκλείσει ή να διαγράψει μόνιμα ή προσωρινά οποιουσδήποτε δεσμούς (links) που είναι στον δικό του ιστοχώρο

 

 Φωτογραφίες, βίντεο

Ο χρήστης/μέλος δηλώνει υπεύθυνα ότι τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που καταχωρεί στον Διαδικτυακό Τόπο αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμία περίπτωση δεν θίγουν ή/και είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Επίσης εγγυάται ότι οι φωτογραφίες/εικόνες δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους (trojan horses) ή κακόβουλα αρχεία, καθώς ούτε πορνογραφικό, παράνομο, άσεμνο, προσβλητικό, ρατσιστικό ή ακατάλληλο περιεχόμενο και δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων μερών (δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, copyright ή προσωπικά στοιχεία). Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Smartu.gr, ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, βίντεο, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (lay - out) του Smartu.gr, προστατεύονται από την Κυπριακή νομοθεσία  , κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία, διατίθενται δε στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση η οποία  και  δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα  και εν γένει με το περιεχόμενο των ανωτέρω , καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τα ανωτέρω  

 

Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αναμετάδοση, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, τροποποίηση, προσαρμογή, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή μετατροπήτων κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, βίντεο, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (lay - out) του Smartu.gr ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του Smartu.gr  παρά μονο μετά από  προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρίας και οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων άλλως θα επέρχονται οι συνέπειες της   προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Ο χρήστης, ρητά και αμετάκλητα, αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Εταιρία έχει, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό,με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς την δυνατότητα επεξεργασίας ,τροποποίησης και εμπορικής αξιοποίησηςείτε η ίδια είτε μέσω τρίτων του συνόλου των στοιχείων που καταχωρεί και εμφανίζονται στο Smartu.gr (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο κλπ.).  στον ιστοχώρο της (για κινητά) και στις εφαρμογές της, καθώς και σε (online/offline) προωθητικό υλικό και ανάλογες δημοσιεύσεις, κατά τη διακριτική ευχέρεια του όπως  καινα αλλάξει τον τίτλο της αγγελίας καθώς και το περιεχόμενο της σε περίπτωση που κρίνει π.χ. ότι παραπλανούνται οι χρήστες ή για λόγους σύνταξης και σωστής ενημέρωσης. Το Smartu.gr διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει εικόνες που είναι άσχετες με το περιεχόμενο της αγγελίας ή αποτελούν διαφήμιση.

 Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, δεν προέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το Smartu.gr, αντιθέτως δημοσιεύονται και αναρτώνται στο site με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε χρήστη/αγγελιοδότη και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες και επιβεβαιωμένες πληροφορίες ή/και συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν προτροπή της Εταιρίας για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων και συναλλαγών. 

Το Smartu.gr αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον τη συλλογή, επεξεργασία και ανάρτηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Αντιθέτως, αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για τη χρήση, για την ορθότητα, την πληρότητα ή/και την διαθεσιμότητα, την εγκυρότητα, την ποιότητα, την καταλληλότητα των περιεχομένων και των πληροφοριών, που αναρτώνται σε αυτό.  

Το Smartu.gr ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των αγγελιών, πληροφοριών και διαφημίσεων (οιασδήποτε κατηγορίας και μορφής) που αναρτώνται σε αυτό, καθώς και για την επικοινωνία του χρήστη με τρίτους που διαφημίζονται/προβάλλονται στο Smartu.gr.

Ως εκ τούτου, ο εκάστοτε χρήστης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και όλη την ευθύνη διασταύρωσης και επιβεβαίωσης των εν λόγω πληροφοριών. Επομένως, το Smartu.gr δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσεως εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη και του τρίτου διαφημιζόμενου.

Με την αποδοχή των όρων χρήσεως και προϋποθέσεων αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ο εκάστοτε αγγελιοδότης, διαφημιζόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη αναφορικά με την αγγελία (περιλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων και δεσμεύσεων από την πλευρά του αγγελιοδότη). Το Smartu.gr δεν εμπλέκεται με οιονδήποτε τρόπο στις συναλλαγές αυτές, ούτε και ελέγχει τη φερεγγυότητα των συνεργαζόμενων εμπόρων/επιχειρήσεων ή την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Παράπονα ή αξιώσεις σχετικά με αγγελίες και προϊόντα/υπηρεσίες τρίτων- χρηστών της ιστοσελίδας (όπως αναφορικά με την προτεινόμενη (ειδική/προωθητική) τιμή) τα χειρίζεται αποκλειστικά ο τρίτος και το Smartu.gr δεν ευθύνεται για τέτοιου είδους παράπονα, αξιώσεις και ευθύνες (προϊόντων).

Ο αγγελιοδότης συναινεί ρητά, κατά την αποδοχή των όρων, ότι το Smartu.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Κατά τη διαγραφή μιας αγγελίας ενημερώνονται αυτόματα οι μηχανές αναζήτησης ώστε να αφαιρέσουν το περιεχόμενο της αγγελίας και ενδεχόμενες καθυστερήσεις σε καμία περίπτωση και καθ' οιονδήποτε τρόπο δε βαρύνουν την εταιρεία.

Το Smartu.gr μπορεί, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση, να παρακολουθεί, ελέγχει ή επεξεργάζεται το περιεχόμενο χρήστη. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε χρήστη ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη για οποιονδήποτε λόγο. Το Smartu.gr μπορεί να προβεί σε αυτές τις ενέργειες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η αφαίρεση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης στο περιεχόμενο χρήστη θα πραγματοποιείται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του Smartu.gr και δεν υπόσχεται να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο περιεχόμενο χρήστη.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε εμείς ούτε οποιοσδήποτε από τους προστηθέντες ή συνεργάτες της Εταιρίας, δεν ευθυνόμαστε για 

  1. οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, 
  2. οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) του αγγελιοδότη, διαφημιζόμενου (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας προϊόντων κλπ.), 
  3. υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από τρίτους-χρήστες της ιστοσελίδας, 
  4. οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες) ζημιές, απώλειες ή χρεώσεις που συνδέονται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση (ή μη) του Smartu.gr, ή 
  5. για οιαδήποτε σωματική, υλική ή ηθική βλάβη που συνδέονται με κάθε είδος (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή αντικειμενικής/εγγυητικής ευθύνης του αγγελιοδότη ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στον αγγελιοδότη, διαφημιζόμενου (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων τους, της διεύθυνσης, των στελεχών, των εκπροσώπων, αντιπροσώπων ή των συνεργαζόμενων εταιρειών), ή σε οποιονδήποτε άλλον χρήστη, του οποίου τα προϊόντα ή υπηρεσίες παρέχονται (άμεσα ή έμμεσα), προσφέρονται ή προωθούνται μέσω του Smartu.gr, συμπεριλαμβανομένου οποιοδήποτε άλλου περιστατικού πέρα από τον έλεγχό μας.

Οι εταιρείες που συνεργάζονται ή δεν συνεργάζονται με το Smartu.gr δεν λειτουργούν και δεν είναι εξουσιοδοτημένες να λειτουργούν ως εκπρόσωπος του Smartu.gr

 

Τα προσωπικά σας  στοιχεία 

Το Smartu.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Οι πολιτικές μας και οι διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες με το Smartu.gr  που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, το Smartu.gr   θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης. Σε καμία όμως περίπτωση δεν αναλαμβάνει έναντι του χρήστη  οιαδήποτε ευθύνη από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή.

To Smartu.gr δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικές με  προϊόντα που εκτίθενται σε αυτό, αλλά και τις υπηρεσίες του. Για να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες τη συγκεκριμένη λειτουργία θα πρέπει να έχουν κάνει εγγραφή στο smartu.gr 

Για κάθε προσθήκη ερώτησης ή απάντησης, ο χρήστης εκχωρεί στο Smartu.gr την αποκλειστική, διαρκή και απαλλαγμένη από καταβολή δικαιωμάτων άδεια εκμετάλλευσης, προκειμένου να αναπαράγει, τροποποιήσει και να δημοσιεύσει την ερώτηση ή απάντηση που έχει υποβληθεί στην ιστοσελίδα. Παράλληλα με την προσθήκη απάντησης από οιονδήποτε άλλο χρήστη της ιστοσελίδας, ο χρήστης συναινεί ανεπιφύλακτα στην αφαίρεση ή την καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση του κειμένου του από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας Smartu.gr, ιδίως περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται οποιοσδήποτε από τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.  

To Smartu.gr ουδόλως εγγυάται την ποιότητα και την ορθότητα των απαντήσεων των χρηστών ούτε υιοθετεί το περιεχόμενο τους, το οποίο εκφράζει αποκλειστικά την άποψη των συντακτών τους. Είναι ευθύνη του κάθε χρήστη να επεξεργαστεί κριτικά το περιεχόμενο των εκάστοτε απαντήσεων.  

 

Απαγορεύεται η δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν προώθηση ή εμπορική διαφήμιση οποιουδήποτε τρίτου, εκτός των νόμιμων σχετικών προωθητικών ενεργειών που διοργανώνουν και επιβλέπουν οι διαχειριστές του Smartu.gr , υπερσυνδέσμου-link που κατευθύνει αμέσως ή εμμέσως τους χρήστες σε ηλεκτρονικό κατάστημα (ανεξάρτητα αν πρόκειται για συνεργαζόμενο με το Smartu.gr κατάστημα ή όχι) κειμένου το οποίο φέρει Προσωπικά στοιχεία  ή/και πνευματικά δικαιώματα και η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση δημοσίευσης ερώτησης ή απάντησης η οποία περιέχει μη εκχωρημένα δικαιώματα χρήσης. Σε αυτή τη περίπτωση δύναται η διακριτική ευχέρεια στους διαχειριστές της ιστοσελίδας για την αφαίρεση του σχετικού ερωτήματος ή απάντησης. Τα αιτήματα μπορούν να στέλνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη φόρμα επικοινωνίας στο smartu.gr  με θέμα μηνύματος "Πνευματικά Δικαιώματα Q&A"

Σκοπός των ερωτήσεων και των απαντήσεων, είναι η  προαγωγή της διαδραστικής ενημέρωσης των χρηστών..

Για να λάβετε οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία σχετικά με τους παρόντες όρους, μπορείτε να επικοινωνήσετε με της Εταιρίας μας, μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο smartu.gr .  

Τροποποιήσεις

Το Smartu.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους ¨Όρους χρήσης και Προϋποθέσεις¨ σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιους είδους τροποποιήσεις θα θεωρούνται άμεσα ισχύουσες, από τη στιγμή της ανάρτησής τους στο Smartu.gr. Ευθύνεστε για την τακτική σας ενημέρωση και αποδοχή των όρων χρήσης και προϋποθέσεων, σχετικά με τέτοιου είδους τροποποιήσεις και η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή χρήση του Smartu.gr θα θεωρηθεί ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων. Επίσης η αποδοχή των όρων συνιστά και αποδοχή όλων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, σας συνιστούμε τη διαγραφή του σχετικού λογαριασμού ή και της αγγελίας σας.

 

Επαγγελματικές συνδρομές και υπηρεσίες προς ιδιώτες 

Σε περίπτωση που   η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά το Smartu.gr δεν ενημερωθεί για την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, τότε το Smartu.gr, μέχρι και την αποδεδειγμένη ενημέρωσή του, θα θεωρεί τη συναλλαγή ως μη γενόμενη. Η αδυναμία ενημέρωσης της Smartu.gr μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών. Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν την οριστική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας.

Το αποδεικτικό της πληρωμής, τιμολόγιο ή απόδειξη θα αποστέλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (και όχι σε έντυπη μορφή) και στο email που δηλώθηκε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στις υπηρεσίες του Smartu.gr.

Για την εξόφληση συνδρομών, ανανεώσεων, αγορά διαφημιστικών προβολών κλπ. που πραγματοποιούνται, το Smartu.gr δέχεται πληρωμές με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό καθώς και με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.

Η χρέωση της πιστωτικής/ χρεωστικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Το ποσό χρέωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και θα κρατείται. 

 Για να πραγματοποιήσετε την συνδρομή και διαφήμιση σας μέσω της ιστοσελίδας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε  στην σχετική φόρμα , θα πρέπει να συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την ορθότητα των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει να είστε δικαιούχος της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε συναλλαγή. Το Smartu.gr, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως θα πρέπει να επανεισάγετε τα στοιχεία αυτής κάθε φορά που πραγματοποιείτε αγορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, δηλώνετε ρητά ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της εν λόγω πιστωτικής κάρτας.

Το Smartu.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή σας για χρέωση αυτής με το ποσό της αγοράς που πραγματοποιείτε μέσω της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική σας κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδότρια τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε η αγορά σας δεν θα εκτελεστεί. Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από την ιστοσελίδα της Εταιρίας, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένο το Smartu.gr.

Το Smartu.gr δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών. Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας είναι η αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, η συναλλαγή δεν θα μπορεί να εκτελεστεί.

Ο χρήστης δηλώνει ότι έχει τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο email του, καθώς επίσης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι τα ηλεκτρονικά αντίγραφα λογαριασμών του και των ειδοποιήσεων ή πάσης φύσεως ενημερώσεων ή αποδεικτικών που του αποστέλλει το Smartu.gr στο πλαίσιο των παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, επέχουν θέση έγχαρτης ενημερώσεως με την ίδια αποδεικτική ισχύ και λειτουργία.

Το Smartu.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, γενικά η κατά περίπτωση, τις τιμές των υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η πληρωμή κάθε υπηρεσίας π.χ. προβολή αγγελιών εμπόρων/χρηστών, ιστοσελίδες διαφημιζόμενων κλπ. θα πρέπει να πραγματοποιείται πρίν τη λήξη της. Σε διαφορετική περίπτωση η υπηρεσία απενεργοποιείται και π.χ. οι αγγελίες, η οι σελίδες εμπόρων δεν εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζητήσεων.

Το Smartu.gr διατηρεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, το δικαίωμα και ο χρήστης το αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, να εμφανίζει τις αγγελίες των χρηστών αποκλειστικά και μόνο στη προσωπική τους υποσελίδα ή ιστοσελίδα (π.χ. της μορφής …...Smartu.gr/emporos) ή μόνο στις γενικά σε όλους τους χρήστες προσβάσιμες λίστες αναζήτησης αγγελιών και υπηρεσιών του Smartu.gr ή και στα δύο.

Το Smartu.gr ενδέχεται να προσφέρει δοκιμαστικές συνδρομές για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς πληρωμή ή σε μειωμένη τιμή. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να καθορίζει και να διαφοροποιεί τις τιμές των συνδρομών να ανακαλεί ή να τροποποιεί μια δοκιμή η μια συνδρομή, σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να χαρακτηρίζει τον χρήστη ως ¨ιδιώτη¨ ή ¨επαγγελματία ¨. Για ¨ιδιώτες¨ οι υπηρεσίες του Smartu.gr είναι δωρεάν εκτός από την αγορά  προβεβλημένων καταχωρήσεων ή άλλων ειδικών υπηρεσιών . Αντιθέτως οι χαρακτηρισμένοι από την Εταιρία ως ¨επαγγελματίες¨ πρέπει να πληρώνουν για τις υπηρεσίες του Smartu.gr.

Newsletter

Want to get updates on your favorite devices?

By subscribing to the newsletter, you accept the Privacy Policy